Conform actualului Cod civil, proprietarul unei clădiri are stăpânire legală asupra terenului pe care se află aceasta.

Art. 36 din legea 18/1991 prevede: “Terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor.” “Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2)-(5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor.”

Normele juridice prevăzute de Legea nr. 58/1974 au făcut posibilă transformarea dreptului de folosință a terenurilor într-un veritabil drept de proprietate.

În conformitate cu articolul 36, alineatul 3 din Legea nr. 18/1991, orice persoană care deține o clădire și are în folosință terenul aferent poate obține gratuit dreptul de proprietate asupra terenului, prin depunerea unei cereri pe cale legală la primăria din zona terenului.

Mijloacele juridice prin care se putea dobândi proprietatea privată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 58/1974 erau următoarele: moștenirea, testamentul, contractul, remiterea de bunuri materiale, accesiunea imobiliară, accesiunea mobiliară , uzucapiunea și ocuparea.

Legea 58/1974

După intrarea în vigoare a Legii nr. 58/1974, orice vânzare a unei clădiri care includea terenul și construcția ar fi dus la transferul drepturilor de proprietate către noii proprietari după cum urmează: proprietatea asupra structurii ar fi revenit celor care o cumpărau, în timp ce titlul de proprietate asupra terenului – adică pământul în sine plus toate îmbunătățirile aduse acestuia – ar fi rămas statului român.

Această lege a dus la apariția unor cazuri unde, până în prezent, unele persoane fizice sau juridice dețin anumite clădiri, iar terenul aferent acestora este deținut de stat.

Modalitatea de transfer a drepturilor de proprietate s-a schimbat semnificativ la 27 decembrie 1989, când Legea nr. 58/1974 a fost abrogată și înlocuită cu viitoarea Lege 18/1991, în temeiul căreia proprietarul unei clădiri devenea și proprietarul terenului, prin intermediul ordinului Prefectului.

Condiții

În conformitate cu art. 27 alin.(23) din Legea nr. 18/1991, dobândirea dreptului de proprietate este condiționată de îndeplinirea acestor cerințe:

  • Terenul pentru care se solicită dreptul de proprietate trebuie să fie folosit ca parte a casei de locuit sau atașat acesteia.
  • Terenul nu a fost cooperativizat în perioada erei comuniste;
  • Statul român este proprietarul terenului;
  • Numele solicitantului apare în registrele agricole, funciare și fiscale;
  • Terenul rămâne liber și nu este revendicat de alți solicitanți.

Legea 231/2018

Ulterior, în conformitate cu Legea nr. 231/2018, părților interesate li s-a acordat posibilitatea de a dobândi dreptul de proprietate asupra a două noi categorii de terenuri (care anterior nu făceau obiectul Legii funciare 18/1991):

Art. 24 alin. (3): „Terenurile situate în intravilanul localităților, aferente construcțiilor edificate de către fostele cooperative de producție, fostele asociații economice intercooperatiste și fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deținători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) sunt deținători de construcții de la data dobândirii și până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate; b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol și a plății impozitelor și taxelor în conformitate cu prevederile legale; c) pentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate; d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale.“

Art. 27 alin. (23): “În cazul terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și a curții și grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel: a) dacă solicitanții figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale; b) dacă terenul este în proprietatea statului român și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi; c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.”

Așadar, in prezent poti dobandi dreptul atat asupra terenurilor intravilane aferente cladirilor deținute, care au aparținut de fostele cooperative de producție, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, cat si asupra terenurilor aferente casei de locuit, anexelor gospodărești, asupra curții și grădinii din jurul acestora care nu au fost cooperativizate in timpul regimului comunist.